Regulamin

Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska Pomorzanin”

z siedzibą w Gdyni ul. Warszawska 40/9:

  1. Celem działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska Pomorzanin”, zwanego w dalszej części Klubem jest szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.
  2. Zajęcia w Klubie odbywają się przez cały rok, z zastrzeżeniem, że w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) na wniosek trenera prowadzącego grupę, treningi ze względu na małą ilość osób uczestniczących w zajęciach mogą być odwołane.
  3. Klub organizuje zajęcia treningowe z podziałem na kategorie wiekowe.
  4. Zajęcia w Klubie mogą odbywać się na salach gimnastycznych lub boiskach otwartych.
  5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub jest:

a) wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji członkowskiej

b) regularne wpłacanie na konto Klubu opłaty za szkolenie dziecka do piątego dnia miesiąca za miesiąc w którym dziecko bierze udział w zajęciach, która wynosi:

1) 150 zł / miesiąc – grupy: „Młodzik D2” oraz „Przedszkole Pomorzanina”

2) 120 zł / miesiąc – grupy: „Orlik E1”, „Orlik E2”, „Żak F1”, „Żak F2”

c) posiadania ważnej karty zdrowia sportowca lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza zezwalającego na uprawianie piłki nożnej lub podpisane oświadczenia o stanie zdrowia dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr. 2).

d) posiadania ważnego ubezpieczenia dziecka NNW

6) Opłaty za szkolenie należy regulować na poniższe konto bankowe:

a) Dla grup trenujących w Gdyni:

Tytuł przelewu: PIŁKA NOŻNA imię i nazwisko dziecka – opłata na cele statutowe – miesiąc.

nr konta bankowego PKO SA: 25 1240 5354 1111 0010 6524 1689

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Pomorzanin”, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 40/9

 

  1. Opłaty za zajęcia sportowe w Klubie pobierane są za okres prowadzenia zajęć w danej kategorii wiekowej.
  2. Osoby rezygnujące z zajęć mogą zrobić to w dowolnym momencie jednak w przypadku rezygnacji w trybie natychmiastowym w trakcie trwania danego miesiąca należy wpłacić opłatę za szkolenie za cały miesiąc. Rezygnację można złożyć na piśmie wysyłając na adres klubu lub mailowo na adres klub@pomorzanin.info. Brak informacji o rezygnacji z zajęć będzie skutkował tym, że dziecko będzie nadal figurować na liście, a wiec będą naliczane opłaty za zajęcia.
  3. Zajęcia treningowe odbywać będą się:

a) dla grup młodzieżowych od kategorii „żak” – dzieci w wieku 7-8 lat i starsze uczestniczące w zajęciach Akademii Piłkarskie „Pomorzanin” – co najmniej dwa razy w tygodniu

b) dla grup przedszkolnych – dzieci w wieku 3-6 lat i 7-letnie uczestniczące w zajęciach tejże grupy – co najmniej dwa razy w tygodniu

c) dla grup przedszkolnych – dzieci w wieku 3-4 lat i 5-letnie uczestniczące w zajęciach tejże grupy – co najmniej raz w tygodniu

10. Czas trwania jednych zajęć zależy od kategorii wiekowej i wynosi co najmniej 60 minut z zastrzeżeniem, że w przypadku złych warunków atmosferycznych lub wypadków losowych czas ten może być skrócony.

11. Trener prowadzący grupę ze względu na złe warunki atmosferyczne, wypadki losowe za zgodą członka zarządu Klubu lub innej upoważnionej osoby może odwołać zajęcia, o czym trener ma obowiązek poinformować rodziców poprzez: telefon, sms, mail lub informację na stronie internetowej www.pomorzanin.info.

12. Dzieci trenujące w Klubie mogą brać udział w: turniejach, rozgrywkach ligowych i obozach sportowych, meczach sparingowych w których uczestniczy Klub, jednakże o ewentualnym powołaniu na wyżej wymienione rozgrywki decyduje trener prowadzący grupę biorąc pod uwagę: frekwencję dziecka na zajęciach, zachowanie i poczynione postępy na treningach, lecz udział dziecka w tych wydarzeniach jest dodatkową formą zajęć.

13. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.

14. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Klubu.

15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do zarządu Klubu.

16. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej zarządu Klubu.

Regulamin zaktualizowano: 16.08.2018 r.